உங்கள் கதவு-படி அரசாங்கம் வரவேற்கிறது!

உங்கள் வசதிக்காக நாங்கள் தொடர்ந்தும் சேவையை வழங்க முயற்சிக்கிறோம். இந்தச் சேவைகளை நீங்கள் தொடர்ந்தும் பெற குறித்த திகதியில் தங்களது வரியை செலுத்துகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். உங்கள் சொந்த உள்ளூராட்சி சபை eLG உடன் இணைந்து சிறந்த, தரமான சேவையை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக உங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக கொண்டு வருகிறது!

24x7 இணையம் மூலமான கட்டணம் செலுத்தும் வசதி